Trang nhất » Tin Tức » Thông tin quy chế quản lý

Trung tâm tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh cho các đối tượng có nhu cầu

Quy tắc giao tiếp ứng xử

Thứ tư - 15/02/2012 02:46
BỘ CÂU HỎI THI TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NGÀNH Y TẾ (Ban hành kèm theo văn bản số 3717/BYT-TCCB, ngày 27/6/2011) NỘI DUNG BỘ CÂU HỎI
Quy tắc giao tiếp ứng xử

Quy tắc giao tiếp ứng xử

Các câu hỏi liên quan đến nội dung luật phòng chống tham nhũng và Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 nǎm 2008 về việc ban hành “Quy tắc ứng xử của cán  bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT)
 
Chọn câu trả lời thích hợp nhất cho các câu hỏi từ số 1 đến số 18 sau đây
 
 
STT Ni dung câu hỏi
1. Người có chức vụ Quyền hạn theo Luật Phòng chống tham nhũng bao
gồm:
 
A. Cán bộ, công chức, viên chức;
B. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật thuộc Công an nhân dân;
C. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán
bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh  nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
D. Tất cả A, B và C
2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
được ban hành kèm theo:
 
A.  Quyết  định  số  1895/1997/QĐ-BYT  ngày  19/9/1997  của  Bộ trưởng Bộ Y tế;
 
B.  Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ
Y tế;
 
C.  Quyết  định  số  4031/2001/QĐ-BYT  ngày  27/9/2001  của  Bộ trưởng Bộ Y tế;
 
D.  Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng
Bộ Y tế.
3. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ viên chức y
tế phải làm là:
 
A. Thực hiện nghiêm túc Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (được ban hành kèm theo Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
B. A và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp
 
C. B và luôn bảo vệ đồng nghiệp khi người bệnh phàn nàn hoặc
 
4

 
  kiện cáo
 
D. Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao.
4. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế không được làm là:
 
A. Lạm dụng danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công
việc cá nhân;
 
B. Tự đề cao vai trò của bản thân trong cơ quan, đơn vị;
 
C. Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ảnh đối với
cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị
 
D. Cả A, B, C
5. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế phải làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:
 
A. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ
sở khám, chữa bệnh (được ban hành kèm theo Quyết định số
4031/2001/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế); B. A và tôn trọng, bảo vệ danh dự của đồng nghiệp;
C. B và thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng giao
tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh;
 
D. C và thương yêu người bệnh, coi người bệnh như người nhà của mình.
6. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế phải làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:
 
A. Lịch sự, hòa nhã, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh và gia
đình người bệnh;
 
B. A và thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng giao
tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh.
 
C. B và tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc Quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.
 
D. C và nhận lãnh trách nhiệm tham gia vào các hoạt động
nhằm cải thiện cộng đồng và y tế công cộng.
7. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế không được làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:
 
A. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh;
 
B. A và trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình
cho đồng nghiệp;
5

 
  C. Cố tình kéo dài thời gian hoặc từ  chối sự phối hợp của
những người liên quan
 
D. Cả A, B, C.
8. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế không được làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:
 
A. Có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong
quá trình phục vụ, chăm sóc người bệnh;
 
B. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh;
 
C. Làm trái Quy chế chuyên môn trong thi hành nhiệm vụ;
 
D. Cả A, B, C.
9. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế không được làm với người bệnh và gia đình người bệnh là:
 
A. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh;
 
B. A và làm trái Quy chế chuyên môn trong thi hành nhiệm vụ;
 
C. Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho
đồng nghiệp;
D. B và C
10. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế phải làm với đồng nghiệp là:
 
A. Tôn trọng và bảo vệ danh dự của đồng nghiệp
 
B. Gương mẫu, tích cực trong công tác
 
C. A, B và học hỏi lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ
 
D. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng
của người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa
11.  
Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức y
tế phải làm với đồng nghiệp là:
 
A. Trung thực, chân thành, đoàn kết, hợp tác chia xẻ trách nhiệm
 
B. Thẳng thắn phê bình và tự phê bình
 
C. Thực hiện Quy chế chuyên môn
 
D. A và B
 
6

 
12. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức  y
tế không được làm với đồng nghiệp là:
 
A. Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho
đồng nghiệp;
 
B. Gây  bè  phái,  mất  đoàn  kết,  chia  rẽ  nội  bộ,  cục  bộ  địa phương;
 
C. Phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp nhằm bôi nhọ danh dự,
làm mất uy tín của đồng nghiệp
 
D. Cả A, B và C
13. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ lãnh đạo đơn
vị phải làm là:
 
A. Thực hiện sự phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị;
 
B. Tuân thủ chặt chẽ Quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa
bệnh.
 
C. Tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tâm lý người bệnh và gia đình người
bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
 
D. Cả A, B, C.
14.  
Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ lãnh đạo đơn
vị không được làm là:
 
A. Chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, coi thường cấp dưới, không
gương mẫu, nói không đi đôi với làm;
 
B. A và cản trở, xử lý không đúng trong quy trình giải quyết khiếu
nại, tố cáo;
 
C. Làm trái Quy chế chuyên môn trong khi làm nhiệm vụ
 
D. C và bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho đơn vị mình quản lý.
15. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ lãnh đạo đơn
vị phải làm là:
 
A. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập, nâng cao trình độ
và phát huy sáng kiến của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý.
 
B. Tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý.
 
C. Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức
y tế
 
D. A và C.
7

 
   
16. Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Quy định những việc cán bộ, viên chức  y
tế không được làm với đồng nghiệp là:
A. Gây bè phái, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương;
B. Có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá
trình phục vụ, chăm sóc người bệnh;
C. Làm trái Quy chế chuyên môn trong thi hành nhiệm vụ; D. Cả A, B, C.
17. Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT vào năm:
 
A. 2007
B. 2008
C. 2009
D. 2010
18. 12 Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được ban hành tại:
 
A. Quyết định số 2088/QĐ- BYT  ngày 06 tháng 11 nǎm 1996. B. Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 nǎm 2008. C. Luật số 40/2009/QH12 Luật Khám bệnh chữa bệnh
D. Quyết định số 4031/QĐ-BYT  ngày 27 tháng 9 nǎm 2001.
 
 
 
Xác định câu đúng sai bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng cho các câu
từ câu số 19 đến câu số 41
 
 
STT câu hỏi Ni dung Đúng Sai
19. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên
chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải Quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là biện pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng
   
20. Luật Phòng, chống tham nhũng Quy định: người hành
nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo
Quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế
   
21.  
Luật Phòng, chống tham nhũng Quy định: Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.
   
22.  
Luật Phòng chống tham nhũng Quy định: Người đứng
   
 
8

 
  đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được
để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp
   
23.  
Bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên của bệnh viện là người có chức vụ quyền hạn
   
24. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác là hành vi bị
nghiêm cấm
   
25. Cán bộ viên chức bệnh viện có quyền yêu cầu Giám
đốc bệnh viện nơi mình làm việc cung cấp thông tin về
hoạt động của bệnh viện
   
26. Người đứng đầu đơn vị vẫn phải chịu trách nhiệm khi có tham nhũng xảy ra trong đơn vị trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.    
27. Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y
tế ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp y tế theo Quy định của Luật
Khám bệnh, chữa bệnh
   
28. Có thái độ hòa nhã, lịch sự, văn minh khi giao dịch
trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin là việc cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế nên làm
   
29. Nhân viên bảo vệ phải chủ động chào hỏi, mở cổng
hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh và khách
đến làm việc khi qua cổng.
   
30. Chỉ có người đến khám bệnh, chữa bệnh mới là đối
tượng phục vụ của các cơ sở khám, chữa bệnh và được đối sử, bình đẳng và lịch sự.
   
31. Khi người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến
phòng khám, điều dưỡng viên, hộ sinh viên khoa khám bệnh cần tiếp  đón với thái độ niềm  nở và giúp đỡ người bệnh, người nhà người bệnh và khách tận tình.
   
32. Thầy thuốc và nhân viên khoa khám bệnh cần phải chỉ
đường cho người bệnh nặng đến nơi làm xét nghiệm,
chụp chiếu XQ nếu người bệnh nặng không tự đi được.
   
33. Khi người bệnh vào khoa, Bác sĩ, Điều dưỡng viên, Hộ
sinh viên phụ trách  phải giới  thiệu tên,  chức danh, thăm hỏi và làm quen với người bệnh ngay khi người bệnh vào khoa.
   
34. Khi người bệnh nhập viện, nhân viên khoa khám bệnh
phải chỉ đường cho người bệnh vào khoa điều trị
   
35. Thầy thuốc và nhân viên y tế cần chọn các câu hỏi của
người bệnh, người nhà, người bệnh và khách để trả lời
   
 
9

 
  họ với thái độ ân cần, quan tâm và lịch sự.    
36. Khi dùng thuốc cho người bệnh điều dưỡng viên/hộ
sinh viên phải hướng dẫn cách dùng thuốc, những vấn đề cần theo dõi và chú ý trong quá trình dùng thuốc.
   
37. Phải phải lấy ý kiến góp ý của người bệnh/người nhà
người bệnh khi người bệnh chuyển khoa, chuyển viện,
ra viện.
   
38.  
Cán bộ, viên chức y tế phản ánh trung thực những
thiếu sót chuyên môn của đồng nghiệp với người bệnh.
   
39.  
Cán bộ, viên chức y tế cần giải thích cho người bệnh, người nhà  người bệnh về tình trạng bệnh, những tiến triển xấu của người bệnh và những hạn chế trong chăm sóc, điều trị của  tuyến trước.
   
40.  
Cán bộ nhân viên y tế nên chân thành góp ý cho đồng
nghiệp khi gặp sai sót
   
41. Cán bộ lãnh đạo đơn vị phải tôn trọng và taọ niềm tin
cho cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi
giao nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ
   
 
Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu từ số 42 đến số 46
 
 
STT
câu hỏi
Ni dung
42. Luật Phòng, chống tham  nhũng Quy định “Tổ  chức…… ………
…… ……… phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo Quy định của pháp luật”.
43. Khi người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến phòng khám,
thầy thuốc và nhân viên khoa khám bệnh cần phải ……. ……. tiếp đón với thái độ niềm nở và sẵn sàng giúp đỡ người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm
44. Bác sĩ thăm khám người bệnh ……. ……., lắng nghe lời kể của
người bệnh và  ân cần giải thích cho người bệnh hiểu rõ phương pháp điều trị cho họ
45. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên
chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc …….. …….. hoặc không được làm phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm  chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
46. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí
…….  …… các diễn biến của người bệnh.
 
 
 
10

Điền cho đủ các ý còn thiếu vào các câu từ số 47 đến 49 dưới đây:
 
 
STT
câu hỏi
Ni dung
47. Kể cho đủ 7 hình thức công khai trong hoạt động của tổ chức, cơ quan,
đơn vị:
 
A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
B. Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
C. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
có liên quan;
D. Phát hành ấn phẩm;
E. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
F.  ………………………………………………………………… G. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân
48. Điền cho đủ 3 Quyền của người hành nghề:
A. ........................................................................................................ B. Được Quyết  định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương
pháp điều trị bệnh trong phạm vi chuyên môn ghi trong chứng
chỉ hành nghề
C. Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh
49. Người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được Hội đồng
chuyên môn xác định đã có một trong các hành vi sau:
A. Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;
B. Vi phạm các Quy định chuyên môn kỹ thuật
C. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;
D. .........................................................
 
2.2. Luật khám chữa bệnh và các văn bản liên quan
 
 
Chọn câu trả lời thích hợp nhất cho các câu hỏi từ số 50 đến 57
 
 
STT câu hỏi Ni dung
50. Ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh đối với:
A. Các trường hợp cấp cứu.
B. Người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em
11

 
  dưới 6 tuổi.
C. Người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.
D. Tất cả các trường hợp trên.
51. Bác sĩ mới tốt nghiệp trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải
qua thời gian tập sự là
A. 18 tháng thực hành tại bệnh viện và viện nghiện cứu có giường bệnh
B. 18 tháng thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh
C. 18 tháng thực hành tại bệnh viện
D. 18 tháng thực hành tại bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa
khoa
52. Điều dưỡng viên mới tốt nghiệp trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian tập sự là
 
 
A. 9 tháng thực hành tại bệnh viện và viện nghiện cứu có giường
bệnh
B. 9 tháng thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh
C. 9 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu
D. 9 tháng thực hành tại bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa
khoa
53. Chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi nếu người hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh không hành nghề liên tục trong thời gian:
A. 18 tháng B.  24 tháng C. 36 tháng D. 60 tháng
54. Chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi nếu người hành nghề Khám bệnh,
chữa bệnh không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian:
A. 1 năm B.  2 năm C. 3 năm D. 5 năm
55. Người hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn kỹ
thuật khi được Hội đồng chuyên môn xác định:
A. Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;
B. Vi phạm các Quy định chuyên môn kỹ thuật, vi phạm đạo đức
nghề nghiệp;
C. Xâm phạm Quyền của người bệnh
 
 
12

 
  D. Tất cả A, B và C
56. Các đối tượng liên quan trong tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh
gồm:
A.     Người bệnh, người đại diện của người bệnh;
B.     A và người hành nghề
C.     A và B
D.     B và cơ sở khám chữa bệnh
57. Luật khám bệnh, chữa bệnh Quy định nghĩa vụ của người hành nghề
gồm:
A. Đối với người bệnh.
B. Đối với đồng nghiệp, người bệnh và người nhà người bệnh. C. Đối với người nhà người bệnh.
D. Cả A, B, C
 
Xác định đúng/sai bằng dấu X vào cột tương ứng cho các câu hỏi từ câu số 58 đến 83 dưới đây:
 
STT câu hỏi Ni dung Đúng Sai
58. Người hành nghề phụ trách điều trị và chăm sóc phải: giới thiệu tên, chức danh, thăm hỏi người bệnh hoặc người nhà ngay khi người bệnh vào khoa.    
59. Người hành nghề phụ trách việc điều trị, chăm sóc cần bố trí thời gian hợp lý để tiếp xúc, giáo dục sức khoẻ và hướng dẫn người bệnh.    
60. Khi đưa hình ảnh người bệnh nằm viện lên các
phương tiện truyền thông công cộng không cần xin phép người bệnh.
   
61. Người hành nghề có thể trao đổi thông tin tình
trạng sức khoẻ và đời tư của người bệnh trong hồ sơ bệnh án với những người khác mà không cần sự đống ý của người bệnh.
   
62. Người bệnh nữ phải được bố trí nằm phòng bệnh
riêng với người bệnh nam.
   
63. Người bệnh được lựa chọn người đại diện để thực
hiện và bảo vệ Quyền, nghĩa vụ của mình trong khám, chữa bệnh.
   
 
13

 
64. Trong khi thường trực, trường hợp bị người khác
đe doạ tính mạng, người hành nghề không được bỏ
vị trí trực.
   
65. Người đại diện hợp pháp của người bệnh mất hành
vi năng lực dân sự có Quyền Quyết định việc
khám chữa bệnh cho người bệnh.
   
66. Hội nghề nghiệp có Quyền bảo vệ Quyền, lợi ích
hợp pháp của hội viên khi hội viên để xảy ra tai
biến đối với người bệnh.
   
67. Một trong những Quyền của người bệnh là được
tôn trọng về tuổi tác.
   
68. Nghĩa vụ của người hành nghề là ân cần, hòa nhã với người bệnh.    
69. Nghĩa vụ của người hành nghề là Bảo vệ uy tín
của đồng nghiệp.
   
70. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được
Quyền Quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh cho
mình.
   
71. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Bộ trưởng BYT
ban hành áp dụng trong lĩnh vực y tế.
   
72. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm Quyền ban hành Quy tắc đạo
đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình.
   
73. Thực hiện 12 Điều y đức theo Quyết định số
2088/QĐ-BYT ngày 6/11/1996 là việc cán bộ, viên chức y tế phải làm
   
74. Tôn trọng ý kiến đồng nghiệp là việc cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế cần làm    
75. Tự đề cao vai trò bản thân trong cơ quan đơn vị là một trong những việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không được làm.    
76. Khi người bệnh đến khám, nếu người bệnh nặng không tự đi được người nhà người bệnh phải đưa người bệnh đến nơi làm xét nghiệm, chụp XQ    
77. Trong điều kiện bệnh viện quá tải, bệnh nhân đông việc cán bộ viên chức đơn giản hoá việc thực hiện các Quy định, Quy trình chuyên môn có thể chấp nhận được    
78. Lịch sự, hoà nhã với người bệnh và gia đình người
bệnh là những việc cán bộ viên chức y tế nên làm.
   
79. Dặn dò người bệnh chu đáo khi ra viện là việc    
14

 
  khuyến khích cán bộ viên chức y tế thực hiện    
80.  
Y đức là Quy định của pháp luật, mọi cán bộ viên chức y tế phải tuân theo
   
81.  
Y đức có thể thay đổi tùy theo văn hóa địa phương
   
82. Khi lấy máu tĩnh mạch của người bệnh để làm xét nghiệm, người thực hiện lấy máu có thể sử dụng một đôi găng để lấy cho 02 người bệnh    
83. Khoa cấp cứu của các Bệnh viện Nhi có Quyền từ
chối cấp cứu cho người bệnh lớn tuổi
   
 
Điền cho đủ các ý còn thiếu vào các câu từ số 84 đến 85 dưới đây:
 
 
STT câu hỏi Ni dung
84. Điền cho đủ 5 nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế:
A. ……………………………………………………………………………
B. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.
C. Thực hiện các Quy định tại Điều 28 của Luật này khi đến khám
bệnh, chữa bệnh.
D. Chấp hành các Quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
E. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
85. Điền cho đủ 6 Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế
A. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.
B. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo
Quy định tại khoản 1 điều 26 của luật này.
C. ……………………………………………………………………
D. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa
bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
E. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế
F. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội

Địa chỉ : số 35 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tell : Phòng tiêm chủng : 04.37685512 -  Fax : 04.37685350 - Email : 
ttkdytqt@hanoi.gov.vn

Quảng cáo

Học bổng du học nhật bản toàn phần
Học bổng du học nhật bản toàn phần
Tai nghe dây
Tai nghe có dây
Gia mo da
Giá lăng mộ bằng đá hiện nay
Lốp xe honda
Giải mã ký hiệu các loại trên lốp xe Honda mà tài xế cần biết
Mẫu rèm cửa phòng khách
Rèm cửa phòng khách đẹp tại Hà Nội